ถังดับเพลิงชนิด Carbon Dioxide (Co2) BUCK EYE

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ และไม่นำสื่อไฟฟ้า  ตลอดจนไม่ทิ้งคราบหลังฉีด ทำใหไม่เกิดความสกปรกและเสียหาย ต่อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ำหนักมากกว่าอากาศถึง 1.5เท่า ขณะที่ฉีดใช้งานทำให้ปริมาณของก๊าซออกซิเจน หรือปริมาณไอเชื้อเพลิงในอากาศลดลงถึงจุดที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ ทำให้ไฟดับลง

มาตรฐาน UL, USA

฿0
จำนวน: